Мэргэжил

 

Тоо

Дундаж

нас

Ажилласан

дундаж

жил

Мэргэжлийн

зэрэг

Удирдах албан хаагчид

 Удирдах боловсон хүчин

2 35 10  

  Санхүү

  1        30            9  

  Инженер техникийн      ажилтан

  Цахилгааны инженер

  3        32            8  

  Дулааны инженер

  1        28            5  

  Технологийн инженер

  1        23            1  

  Сантехникийн инженер

       

  Хэмжүүр автоматикийн

   инженер

  1        21            1  

  Реле хамгаалалт тавил

   тооцооны инженер

       

  Холбооны инженер

  1        22            1  

  Барилгын инженер

  1        28            5  

  Зохион бүтээгч инженер

       

  Цахилгааны техникч

  1        22            3  

  Барилгын техникч

  1        25            3  

  Бусад

  1        23            1  

  Хэсгийн дүн

 14     27.7          5.2  

Үүнээс

  Зөвлөх

 инженер

    1        42           18  

 Мэргэшсэн    инженер

         

 Тэргүүлэх төсөвчин

         

 Мэргэшсэн  төсөвчин

         
 

 

    Мэргэжлийн ажилчид

 Цахилгааны монтёр

  15        28            5  

 Тоноглолын засварчин

  10

       27

           6

 

 Гагнуурчин

  1        27            3  

 Токарчин

       

 Кранист

  1        48           23  

 Сантехникч

       

 Оосорлогч, дохиочин

  1        26            3  

 Өрлөгө дулаалгын

  засварчин

  3

       26

           3

 

 Мужаан

       

 Бусад

       

 Хэсгийн дүн

  31     28.03          5.5